Головна
Ювіляр Василь Федорович Шинкаренко – золотий фонд вчених України

Ювіляр Василь Федорович Шинкаренко – золотий фонд вчених України

Академіку загальнотехнічного відділення Шинкаренку В.Ф. 11 лютого 2021 року виповнюється 75 років

Він народився 11 лютого 1946 р. в с. ЗаїчинціСеменівського району Полтавської області. У 1953 р. почав навчання у Заїчинській школі, яку закінчив у 1964 р. зі срібною медаллю.Вищу освіту за спеціальністю “Електричні машини і апарати” отримав у Київському політехнічному інституті (1964 – 1969 р.р.).

З 1969 по 1991 роки працював в ОКБ лінійних двигунів спочатку інженером-конструктором до 1972 р., а з 1972 р. – заступником директора ОКБ з наукової роботи. У 1986 р. захистив кандидатську дисертацію на тему “Тягові лінійні асинхронні двигуни з активною шляховою структурою” в Інституті електродинамікиНАН України, а у 1995 р. там же захистив докторську дисертацію на тему “Структурний синтез електромеханічних об’єктів і систем з біжучим магнітним полем”.

  • З 1991 р. по теперішній час працює в Національному технічному університеті України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”, пройшовши наступний трудовий шлях:
  • 1991 – 1999 – викладацька робота на посаді доцента кафедри електромеханіки;
  • 1995 – присвоєно вчене звання доцента кафедриелектромеханіки;
  • 2001 – присвоєно вчене званняпрофесора кафедриелектромеханіки;
  • 2001 – 2006 – член експертної комісії ВАК України;
  • з 1999 – по теперішний час – завідувачкафедрою електромеханіки.

На нашу думку, що  підтверджено широким визнанням наукової спільноти, В.Ф. Шинкаренка можна поправу назвати українським Менделєєвим Д.І., бо він відкрив Періодичну таблицю первинних джерел електромагнітного поля.Вінзасновник і керівникнауковоїшколи «Генетична і еволюційнаелектромеханіка». За проблематикою науковоїшколизахищено 3 докторських і 4кандидатськихдисертації.  Своїминауковимипрацямиакадемік В.Ф. Шинкаренко започаткувавпринциповоновінауковінапрями, середяких: „Генетичнаелектромеханіка”;  «Розшифруваннягенетичнихпрограм і створеннягенетичнихбанківінновацій»; «Генетичнепередбачення в науці і техніці»; „Генетична систематика електромеханічнихперетворювачівенергії”; „Генетичнепроектуванняскладнихелектромеханічних систем”; «Генетичнаісторіятехніки»; «Інноваційнітехнологіїнавчання в технічнійосвіті». Розробивметодологіюунікального проекту розшифруваннягенетичнихпрограмелектромеханічнихперетворювачівенергії і створенняНаціональногогенетичного банку інновацій. Є науковимкерівникомсемінару «Структурно-системнідослідження в електромеханіці».

Автор фундаментальної теорії генетичної еволюції електромеханічних систем, Основні положення теорії узагальнено в монографії: В. Шинкаренко «Основи теорії еволюції електромеханічних систем» (Київ: Наукова думка, 2002 р. – 285 с.). Монографія відзначена премією НТУУ «КПІ» (2006 р.).

 За визнанням вітчизняних і зарубіжних спеціалістів і науковців зазначена наукова праця має міждисциплінарне значення, носить фундаментальний характер і забезпечує світовий пріоритет вітчизняної електротехнічної науки.

Значну увагу В.Ф. Шинкаренко приділяє фундаменталізації системи електромеханічної освіти, розробці і впровадженню нових інноваційних освітніх технологій, підготовці наукових кадрів. Звикористаннямрезультатівсистемних і генетичнихдослідженьвпершевпровадив у навчальнийпроцестехнологіюгенетичногопередбачення і генетичного синтезу новихрізновидівелектромеханічнихоб’єктів,  що створило умови для стовідсотковогозалученнястудентів до науковихдослідженькафедри з гарантованимінноваційнимкінцевимефектом. Лише за останні рок, за проблематикою новихнауковихнапрямів, студентами спеціальностіотриманопонад 20нагород на конкурсах Всеукраїнського і міжнародногорівнів. Підготував і забезпечиввикладаннятрьохновихдисциплінінноваційногоспрямування. Впершерозробив і впровадив в навчальнийпроцесінноваційнутехнологіюпідготовкиспеціалістів– електромеханіків з гарантованимінноваційним результатом. Здійснюєнауковекерівництвостудентськимитворчимиколективами, якінеодноразововиборювалиіменністипендії Президента України, Кабінетуміністрів, гранти для обдарованоїмолоді, а такожпризовімісця на Всеукраїнських, академічних і загальноуніверситетських конкурсах науково-інноваційногоспрямування. Створені проф. Шинкаренко В.Ф. інноваційніосвітнітехнологіїрекомендованінауково-методичною комісією МОНУ за галуззюзнань «Електротехніка і електромеханіка» до впровадження в технічнихуніверситетахУкраїни. 

В.Ф. Шинкаренко проводить великунауково–громадську роботу. Він входив до складу експертної ради ВАК України з електротехніки та енергетики; є членом науково-методичноїкомісії МОНУ за галуззюзнань «Електротехніка і електромеханіка»; спеціалізованоївченої ради з захистудокторських та кандидатськихдисертацій; ряду ОргкомітетівМіжнароднихконференцій з актуальних проблем електромеханіки; є членом редколегійфаховихжурналів: “Електротехніка і електромеханіка”, «Електротехнічні і комп’ютернісистеми», «Електромеханічні і енергозберігаючісистеми», “Енергетика, економіка, екологія, технології”, Збірниканауковихпраць  НТУУ „КПІ” „Дослідження з історіїтехніки”, є головою експертної ради факультету електроавтоматики.Ведеширокупросвітницькудіяльність, виступаючи з науковимидоповідями і лекціями назапрошенняспорідненихуніверситетів та  науковихзакладів.

Здобутки академіка Шинкаренка В.Ф. відомі не тільки в Україні, а й поза її межами. Він двічі в 2011 р. виступав з пленарними доповідями на Міжнародних науково-технічних конференціях в Болгарії (TECHSIS’11, м. Пловдив, UNITECH’11, м. Габрово).

У 2013 р. академік Шинкаренко В.Ф. зробив наукову доповідь “Системність природи і природа системності” на засіданні президії АНВОУ, яка отримала схвальні відгуки членів президії.

У 2014 р. Шинкаренко В.Ф. обраний дійсним членом (академіком) Міжнародної академії наук та інноваційних технологій.

Професор В.Ф. Шинкаренко опублікував понад 500 наукових і науково-методичних праць, він автор близько 150 патентів на винаходи і корисні моделі. За високий науково-технічний рівень виконаних розробок він відзначений дипломами міжнародних спеціалізованих виставок, медалями ВДНГ СРСР і УРСР, нагрудними знаками “Винахідник СРСР”, “Творець”, преміями і дипломами Міносвіти і науки України та НТУУ “КПІ”, академічною нагородою-медаллю Ярослава Мудрого. Його наукові ідеї на міждисциплінарному рівні дали поштовх в науковій діяльності багатьох організацій. Зокрема, треба відмітити багаторічну плідну працю в НТУУ «КПІ» з кафедрою конструювання верстатів та машин по створенню і генетичному передбаченні верстатів нових поколінь та їх механізмів.

Лише за останній звітний період його здобутки наступні: -науково-довідкове видання,участь у 3 Міжнародних науково-практичних конференціях; -публікація 7 наукових статей, 2 з яких індексовані наукометричними базамиScopus; підготовка 1 переможця Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт; -участь у підготовці і підписанні угоди про співдружність між НТУУ «КПІ» і Асоціацією польських електриків (SEP); – член спеціалізованої Вченої ради Д 26.187.03 в Інституті електродинаміки НАН України.

Серед публікацій: 1.Кузнєцов Ю.М., Попов Г.Т., Шинкаренко В.Ф. Головні напрямки наукових досліджень в умовах «Індустрія 4.0». В монографії «ПроблеминаціональноїбезпекаУкраїни у викликахновітньоїісторії» – К.: АНВОУ, 2019. – 647–667 с.

2.Calculation and graphic work of the «Modeling of electromechanical systems» discipline [Electronic resource]: Tutorial for students studying for Specialty 141 «Electricity, electrical engineering and electromechanics», educational program «Electric Machines and Apparatus» / Igor Sikorsky KPI; compilers: VasylShynkarenko, Anna Shymanska, Victoria Kotliarova. – Electronic text data (1 file: 899 kB). – Кyiv: Igor Sikorsky KPI, 2020. – 41 p.

3.Modeling of electromechanical systems: Tasks with examples of solution [Electronic resource]: Tutorial for students studying for Specialty 141 «Electricity, electrical engineering and electromechanics», educational program «Electric Machines and Apparatus» / Igor Sikorsky KPI; compilers: VasylShynkarenko, Anna Shymanska, Victoria Kotliarova. – Electronic text data (1 file: 2.376 kB). – Кyiv: Igor Sikorsky KPI, 2020. – 30 p.

4-Основинауковихдосліджень. Навч. посіб. длястуд. спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехнікатаелектромеханіка», спеціалізації «Електричнімашиниіапарати» / В.Ф. Шинкаренко, А.А. Шиманська. – Київ: КПІім. ІгоряСікорського, 2019. – 184 с.

5.Підручник:Моделюванняелектромеханічнихсистем / В.Ф. Шинкаренко, А.А. Шиманська, В.В. Котлярова. – К.: «КПІім. Ігоря Сікорського, 2019. – 258 с. Рекомендовано Вченою радою НТУУ «КПІ» (протокол № 10, від 04.11.2019).

Шановний Василь Федорович!

Нехай Ваша плідна праця, Ваша активна позиція в бажанні пізнати ще не відомі закони Природи і надалі дістають високого визнання, а Ваш дім наповнюється радістю, духовним піднесенням, злагодою та достатком!

Нехай пройдене і здобуте Вами за всі роки професійної науково-педагогічної діяльності буде запорукою нових успіхів і наукових досягнень! Щиро бажаємо світового визнання Ваших здобутків Нобелівською премією!

Щастя Вам і здійснення усіх заповітних мрій!

Віце-президент з наукової діяльності ГО «НАНВОУ»   Ю.М.Кузнєцов

Академік-секретар загальнотехнічного відділення ГО «НАНВОУ» Л.В. Баль-Прилипко

Залишити коментар

*

*